คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 2
(Comprehensive Examination Part II (MCQ))
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com