คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (MEQ)
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 ห้องสอบ CC2-802 (สโลป)

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    
WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************
Web hosting by Somee.com