คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศผลการสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1

รหัสนิสิต :
เลขประจำตัวประชาชน :


    


WEBMASTER: JANJIRA RODTHAHOI
****************

Web hosting by Somee.com